Quattro formaggi

8,00

Pomodoro, mozzarella, montasio, latteria, gorgonzola